Διπλωματικές εργασίες του 1ου κύκλου που παρουσιάστηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ του Νομού Αττικής. Μέτρα αποτροπής του φαινομένου

Η θετική ενίσχυση στην Προσχολική αγωγή & εκπαίδευση μέσα από τη θετική διαπαιδαγώγηση

Οι απόψεις ενήλικων εκπαιδευομένων ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο εκμάθησης των ελληνικών παραδοσιακών χορών

Οι ανάγκες και τα κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε προγράμματα φυσικής αγωγής

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

Ο παράγοντας της διαπολιτισμικότητας στην επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική αγωγή

Ντοκιμοντέρ η σημασία του παιχνιδιού

Μνήμη και λόγος κατανόηση και παραγωγή λέξεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μάθηση και Τρίτη Ηλικία. Η χρήση των νέων τεχνολογιών

Κινούμενη εικόνα (animation) και η παιδαγωγική αξιοποίησή της

Κίνητρα, εμπόδια κι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Καινοτόμα μοντέλα αγωγής με έμφαση στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

Η θετική ενίσχυση στην Προσχολική αγωγή & εκπαίδευση μέσα από τη θετική διαπαιδαγώγηση

Η ετοιμότητα και η κατάρτιση των παιδαγωγών σε έναν καινοτόμο παιδικό σταθμό

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Έρευνα για την αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή. Μία συγκριτική μελέτη του τοπίου σήμερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής των γονέων με τα παιδιά τους στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής. Η παράμετρος των αυξημένων ωρών εργασίας των γονέων

Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στις Τάξεις Υποδοχής

Διδακτική της ρομποτικής

Διδακτικά σενάρια για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και το Έξυπνο Σπίτι στο μάθημα της Τεχνολογίας στη Γ΄ Γυμνασίου με τη μέθοδο ”Έρευνα και Πειραματισμός”

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και δυσκολίες ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα Ελληνικά σχολεία

Διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα Στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω της πλατφόρμας MOODLE

H χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην οργάνωση και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

H προσέγγιση STEAM στην Προσχολική Αγωγή – Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Forum ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

Υπαίθριες δραστηριότητες και σχολική τάξη. Συγκριτική ανάλυση για την βιωματική μάθηση σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Out Of Headen” του Harvard στη προσχολική ηλικία

Το παιχνίδι ως μέσο εκπαίδευσης και θεραπείας από τον Πλάτωνα στο σήμερα

Το παιχνίδι στον υπαίθριο χώρο και η συμβολή του στην προσχολική ηλικία

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Η περίπτωση του Minecraft στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχολικό κλίμα. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

Πολυαισθητηριακή μέθοδος αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών

Παιδικός Σταθμός και Τεχνολογία. Οι ΤΠΕ ως μεσολαβητής ενίσχυσης της επικοινωνίας με τους γονείς

Παιδαγωγικό πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας. Έρευνα δράσης

Παθοφυσιολογικοί βιοδείκτες σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Οφέλη ένταξης των παιδιών σε χώρους προσχολικής αγωγής

Οικοδόμηση Γνωστικού Αποθεματικού και Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας. Ο ρόλος του Οξειδωτικού Στρες

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση. Απόψεις και προσδοκίες

Forum ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

Αίτια και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή σχολείου από τους γονείς