Διπλωματικές εργασίες 1ου κύκλου σπουδών

Ο πρώτος κύκλος σπουδών ξεκίνησε το 2017 όταν λειτουργούσε ακόμα το Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας). Ο τίτλος του μεταπτυχιακού ήταν “Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων Τεχνολογίες και Εκπαίδευση”.

Ήταν διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεταξύ του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Οι διπλωματικές εργασίες που παρουσιάζονται εδώ παρουσιάστηκαν στις κάτωθι εξεταστικές περιόδους:

Μάιος – Ιούνιος 2019

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ του Νομού Αττικής. Μέτρα αποτροπής του φαινομένου

Η θετική ενίσχυση στην Προσχολική αγωγή & εκπαίδευση μέσα από τη θετική διαπαιδαγώγηση

Οι απόψεις ενήλικων εκπαιδευομένων ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο εκμάθησης των ελληνικών παραδοσιακών χορών

Οι ανάγκες και τα κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε προγράμματα φυσικής αγωγής

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

Ο παράγοντας της διαπολιτισμικότητας στην επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική αγωγή

Ντοκιμοντέρ η σημασία του παιχνιδιού

Μνήμη και λόγος κατανόηση και παραγωγή λέξεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μάθηση και Τρίτη Ηλικία. Η χρήση των νέων τεχνολογιών

Κινούμενη εικόνα (animation) και η παιδαγωγική αξιοποίησή της

Κίνητρα, εμπόδια κι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Καινοτόμα μοντέλα αγωγής με έμφαση στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

Η θετική ενίσχυση στην Προσχολική αγωγή & εκπαίδευση μέσα από τη θετική διαπαιδαγώγηση

Η ετοιμότητα και η κατάρτιση των παιδαγωγών σε έναν καινοτόμο παιδικό σταθμό

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Έρευνα για την αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή. Μία συγκριτική μελέτη του τοπίου σήμερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης και της εμπλοκής των γονέων με τα παιδιά τους στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής. Η παράμετρος των αυξημένων ωρών εργασίας των γονέων

Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στις Τάξεις Υποδοχής

Διδακτική της ρομποτικής

Διδακτικά σενάρια για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και το Έξυπνο Σπίτι στο μάθημα της Τεχνολογίας στη Γ΄ Γυμνασίου με τη μέθοδο ”Έρευνα και Πειραματισμός”

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και δυσκολίες ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα Ελληνικά σχολεία

Διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα Στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω της πλατφόρμας MOODLE

H χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων στην οργάνωση και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

H προσέγγιση STEAM στην Προσχολική Αγωγή – Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Forum ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

Υπαίθριες δραστηριότητες και σχολική τάξη. Συγκριτική ανάλυση για την βιωματική μάθηση σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος “Out Of Headen” του Harvard στη προσχολική ηλικία

Το παιχνίδι ως μέσο εκπαίδευσης και θεραπείας από τον Πλάτωνα στο σήμερα

Το παιχνίδι στον υπαίθριο χώρο και η συμβολή του στην προσχολική ηλικία

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Η περίπτωση του Minecraft στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχολικό κλίμα. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

Πολυαισθητηριακή μέθοδος αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών

Παιδικός Σταθμός και Τεχνολογία. Οι ΤΠΕ ως μεσολαβητής ενίσχυσης της επικοινωνίας με τους γονείς

Παιδαγωγικό πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας. Έρευνα δράσης

Παθοφυσιολογικοί βιοδείκτες σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Οφέλη ένταξης των παιδιών σε χώρους προσχολικής αγωγής

Οικοδόμηση Γνωστικού Αποθεματικού και Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας. Ο ρόλος του Οξειδωτικού Στρες

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση. Απόψεις και προσδοκίες

Forum ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων

Αίτια και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή σχολείου από τους γονείς

Οκτώβριος 2019

Η αξιοποίηση των εικαστικών τεχνών για την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας

Ψηφιακοί πόροι για την εμπλοκή μαθητών Α’ Δημοτικού σε Project για την ανακύκλωση

Τρόποι προσέγγισης των γονέων με παιδιά με αναπτυξιακές – μαθησιακές διαταραχές σε χώρους προσχολικής αγωγής

Τεχνολογίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: οι στόχοι η παιδαγωγική αξιοποίηση και ο σχεδιασμός του μέλλοντος

Οι απόψεις των παιδαγωγών σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην προσχολική αγωγή

Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής Ηλικίας και οι πρακτικές τους για τη σύνδεση του βρέφους με τη βιολογική του μητέρα

Ο διαδραστικός πίνακας στη διδασκαλία των μαθηματικών και η παιδαγωγική αξιοποίηση του από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η χρήση του Tablet ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης του παιδιού από την Παιδαγωγό Προσχολικής Αγωγής

Η συμβολή της μουσικής στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού

Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη γλωσσική ικανότητα παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (μελέτη περίπτωσης)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη των εμπειριών εκπαιδευτικών με τα διδακτικά σενάρια

Αξιοποίηση οπτικών ψηφιακών αντικειμένων για την ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων μαθητών προσχολικής ηλικίας

Διαπολιτισμικότητα στο σχολείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ρόλος των γλωσσικών μαθημάτων.

Νοέμβριος 2019

Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης

Η Μουσειακή εμπειρία παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων στην κουλτούρα του μαθητή

Παιγνιοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Μελέτη των μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών προσχολικής ηλικίας, προερχόμενα από πρόωρο τοκετό

Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στην προσχολική αγωγή

Φεβρουάριος  – Ιούνιος 2020

Δυνατότητες και περιορισμοί στην συνεργασία παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας και γονέων παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΔΑΦ)

Εκπαίδευση και κοινωνικός εγκέφαλος – το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού

H ηθική διάσταση των μύθων του Αισώπου στη διδακτική πράξη

Τα στάδια της εξέλιξης και της απόκτησης της γλωσσικής ικανότητας στην πρώιμη φάση της ανάπτυξης και της μάθησης στη βρεφική και παιδική ηλικία

Ανθρωπομετρικοί δείκτες και εκτίμηση της παχυσαρκίας στην πρώιμη παιδική ηλικία, μια έρευνα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

S.T.E.M: μία καινοτόμος διδακτική προσέγγιση της έννοιας του χώρου και του προσανατολισμού στο Νηπιαγωγείο

Ψηφιακό βιβλίο και δημιουργική σκέψη στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας

Οι δυσκολίες της ένταξης των προσφυγόπαιδων σε χώρους προσχολικής αγωγής

Η προώθηση της φιλαναγνωσίας στην προσχολική ηλικία

Η μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στον παιδικό σταθμό προβληματισμοί και προσδοκίες της οικογένειας

Η διδακτική της πολιτικής παιδείας στα επαγγελματικά λύκεια

Η αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Οκτώβριος 2020

Φύση, Τέχνη και Σχολείο: Η εικαστική προσέγγιση του σχολικού
περιβάλλοντος από μια ομάδα μαθητών με ειδικές ανάγκες στο
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω

Εκπαίδευση πρωτοτόκων μητέρων μέσω τεχνολογίας στη φροντίδα των βρεφών

Φεβρουάριος 2021

Ενημέρωση και ενίσχυση των γονέων στις περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσλειτουργίες στη πρώτη προσχολική ηλικία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Εκπαίδευση ενηλίκων σε άτομα με αναπηρία

Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι γονείς τα προβλήματα των παιδιών σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον

Κατάλογος τελειωμένων διπλωματικών εργασιών 1ου κύκλου σπουδών